ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

Монгол Улсын Төрийн өмчийн мэдээллийн системийг амжилттай гүйцэтгэлээ.

Манай "ГУРВАН ГАЛ ГРУПП" -ын охин компани болох "ТАУЭРСОФТ" ХХК нь мэдээллийн технологи, програм хангамжийн чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд 2012 - 2013 онд "ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО"-ны захиалгаар Монгол Улсын " Өмчийн мэдээллийн систем"-ийг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Уг ажлын хүрээнд бүх төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн хөрөнгийн үлдэгдэлийг мэдээллийн системд оруулах, систем ашиглах, удирдах сургалтыг Монгол Улсын хэмжээнд амжилттай зохион байгууллаа. Одоогийн байдлаар Нийслэлийн өмчит 650 гаруй байгууллага 2013 оны жилийн эцсийн тайланг манай програмаар авсан бөгөөд 2014 онд үлдсэн аймгууд болон төрийн өмчит компани, хуулийн этгээдүүдийн мэдээллийг мэдээллийн системээр авахаар бэлтгэл ажилаа хийж байна.

Туслах цэс