ENG МОН
  contact@gurvangal.com   +976 70113444

“Гурван ихрийн сувилал”-ын тархины саажилттай хүүхдүүдийг “Гурван гал” эмнэлгийнхээ байнгын хяналтанд байлгаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна

"Гурван ихрийн сувилал" нь дутуу болон бага жинтэй нярай, өсөлт, бойжилтын хоцрогдол, хоол тэжээлийн эмгэг дуталтай 3 хүртэлх насны хүүхдийг хүлээн авч, эмчлэх, сувилах, торниулах, сэргээн засах, чийрэгжүүлэх, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, судалгаа шинжилгээ хийдэг. Бид 2011 оноос “Гурван ихрийн сувилал”-ын тархины саажилттай хүүхдүүдийг “Гурван гал” эмнэлгийнхээ байнгын хяналтанд байлгаж, шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Туслах цэс